Personakt

Kyrkoherde Nicolaus Jonæ Flodæus

Blev högst 62 år.

Född:1615 Floda (W).
Död:1677-12.

Barn med Cecilia "Kunigunda" Otto

Barn:
Catharina Flodæus

Noteringar

Kyrkoherden i Folkärna nr 12. Nicolaus Jonæ Flodæus. Född i Floda socken af WesterDalarne 1615. Njöt mycket godt af Mäster Uno i Leksand, som en tid war hans Nutritius. Stud. i Upsala 1637. Sökte 1641 med ett wackert latinskt bref i Consist. att få någon tjenlig station, och hade så goda kunskaper, att han straxt förordnades läsa i gymnasium under nådåret efter Lector Norinus. Följ. år sände Biskop Rudbeckius honom med ampel recommendation till Stora Kopparberget att wara ConRector i skolan. Pwgd 22 Juni 1643 och s. år Rector i samma skola. 1646 hände, att i skolan fattades en Collega. Sedan han sjelf förgäfwes sökt att få en god man, skref han derom till Lector Petr. Dalekarlus under Biskopens swaghet, och brukade i brefwet några allwarliga uttryck, som både Landshöfdingen och Mäster Pehr yttrat för honom. Emedan Lectoren wid tillfället war v. Præses, upptogs brefwet illa, såsom en förnärmelse mot Consistorium, att han måste skrifwa en formlig afbön. Då Folkerna församling 1653 kallade honom till Pastor, samtyckte Biskopen med Capitlet och följ. år tillträdde han. Beläst och flitig man, gudfruktig och wälmenande, men melancholisk. War i synnerlig wänskap med den gode Prosten Güthræus i Tuna, som synes af deras förtroliga brefwexling på latinska språket, det han ock skref wäl till andra. Skänkte till kyrkan en kalk med patén om 54 lod silfwer. Fick 1676 behålla 16 t:r wederlagssäd. War v. Præpositus i contractet 1670. Död i Dec. 1677.