Personakt

Kyrkoherde Michael Erici Helsingus

Blev ca 87 år.

Född:omkring 1490.
Bosatt:Stora Kopparberg, Falu lf (W).
Död:1577-02-16.

Barn med ?

Barn:
Johannes Michaelis Cuprimontanus (1555 - 1612)

Noteringar

Mickael Eriksson var enligt tillnamnet bördig från Hälsingland. Han förekommer första gången i Stora Kopparberg 1533 i ett aktstycke, skrivet av honom själv och utgörande intyg, att de 42
personer som nämns lovat kungen trohet. Enligt tradition ska han varit kyrkoherde i 50 år, jämte Kopparberget innehar han från 1540 även Torsång, åren 1542-44 är han prost i övre Bergslags prosteri. Hans inkomst från församlingarna 1563 var totalt värderat till 361 mark, 6 öre. Hans förmögenhet var 1571 enligt deklaration till Älvsborgs lösen. 4 gyllen, 150½ lod silver, 15 mkr mässing, 3 lispund tenn, 11 lispund 3 mkr koppar, 10 kor, 19 nötkreatur, 21 getter, 15 får, 15 svin alltsammans värderat till 1,162 mark 3 öre. Till inventarierna på prästgården hörde såväl smidesverktyg som en stor sortering hytteredskap, vittnande om hans intresse för bergsbruket. Som bergsman var han en av de största, hans bästa år var 1569 då han utvann över 35 skeppspund råkoppar ur berget. Tiondelängden i början av 1577 är av honom egenhändigt
underskriven (Dalarnas handlingar 1A) I avkortningen är i marginalen antecknat "Är nu död" (a.a.) När liturgifrågan hade behandlats i Stockholm i februari samma år, hade han inte själv
kunnat komma, varför han söner på hans vägnar underskrivit biskoparnas och prästernas förklaring (Svenska Riksdagsakter:466). Detta är sista gången han omnämns. Hans sigill som är känt från 1572 (Dalarnas handlingar :15A) visar en sköld med ett bomärke
samt initialerna M E.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen
Fahlun, Christinæ eller Stadsförsamlingen med Stora Kopparbergs socken

Michael Erici Helsingius. Måtte hafwa efterträdt Hr Ewert, emedan han uppgifwes warit Pastor 50 år och derföre kallades "Gammal-Herren." Likwäl träffas han först i handlingarna 1546, då han bewistade inventeringen till Hr Carl i Tuna. Underskref Riksdagsbeslutet i Strengnäs 1547, och 1556 skattskrifningslängden för socknen. "Ärlig man Herr Michil" förseglade ock ett bytesbref 1568 och följande år war han åter Riksdagsfullmägtig i Stockholm. Då Biskop Rasmus 1576 visiterade hos honom war han ContractsProst, och nämnes uti inventarium att han gifwit Sacra Biblia till kyrkan i testamente. Följ. år 1577 war han så förswagad att sonen, såsom vice Pastor, förestod församlingen och jemte sin broder underskref nya liturgien, men förseglade med fadrens sigill. Tog alldeles afsked 1578, men lefde ännu någon tid såsom emeritus.

War ordentligt gift och uppgifwes haft 10 barn, som med sin afföda wida utspridt sig. Sonen Johannes eller Hans blef hans successor; Michael, Pastor i Swärdsjö; öfriga söner och döttrar stadnade nästan alla i Bergsmansståndet.

www.zenker.se/Historia/Herdaminne/falun.shtml#kh9